Partnerstwo publiczno-prywatne

Partnerstwo publiczno-prywatne (w skrócie: „PPP”) polega na współpracy między podmiotami publicznymi, a sektorem prywatnym. Celem kooperacji jest wykonanie inwestycji infrastrukturalnych służących realizacji usług publicznych, bądź przedsięwzięć innego rodzaju, które mają za zadanie zapewnienie takich usług. Specyfika współpracy polega na łączeniu środków publicznych i prywatnych, dzieleniu ryzyka oraz wspólnego korzystania ze specjalistycznej wiedzy sektora prywatnego. W tym miejscu warto zaznaczyć, że warunkiem koniecznym jest publiczny charakter usług. Partnerstwo może przybierać różne formy. Przykładowo, strona publiczna może pozostać właścicielem infrastruktury sportowej i finansować projekt, a prywatna być jedynie odpowiedzialna za zaprojektowanie, wybudowanie, zarządzanie i utrzymanie infrastruktury w okresie trwania umowy. Możliwa jest również czasowa prywatyzacja: istniejąca infrastruktura publiczna zostaje przekazana podmiotowi prywatnemu, aby ten dokonał ulepszeń czy też rozbudowy. Po zakończeniu realizacji partner prywatny zarządza infrastrukturą w ustalonym w umowie okresie lub do momentu zwrotu zainwestowanego kapitału i osiągnięcia oczekiwanego poziomu zysku. Przy innej możliwości, podmiot publiczny zawiera umowę na finansowanie i wybudowanie infrastruktury. Po zakończeniu procesu budowlanego partner prywatny dokonuje transferu własności infrastruktury na rzecz strony publicznej, która z kolei, na podstawie długoterminowej umowy dzierżawy, oddaje w zarządzanie powstały majątek podmiotowi prywatnemu.

Są to wyłącznie przykładowe opcje, należy pamiętać, że nie ma jednego uniwersalnego modelu partnerstwa, podlegają one ciągłej modyfikacji i dopasowaniu do potrzeb uczestniczących stron.

Szczegółowe informacje są zawarte na stronie internetowej Platformy PPP powołanej przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego: www.ppp.gov.pl