Jak uzyskać certyfikat PZLA?

PZLA od kilku lat stosuje następujące zasady opiniowania projektów i wydawania świadectw dla obiektów lekkoatletycznych:

1. Złożenie przez inwestora planującego wybudowanie obiektu lekkoatletycznego, lub występującego w jego imieniu projektanta, wniosku o uzgodnienie projektu i wydanie świadectwa wraz z ogólnymi założeniami (koncepcją architektoniczno- budowlaną), precyzującymi kategorię obiektu, schematem usytuowania urządzeń na obiekcie i podstawowymi parametrami tych urządzeń.

2. Weryfikacja wniosku przez Komisję Obiektów i Urządzeń - akceptacja proponowanych rozwiązań lub przygotowanie wskazówek odnośnie usytuowania urządzeń na stadionie. Płatność za wystawioną przez PZLA fakturę, po której następuje przesłanie uzgodnionej koncepcji.

3. Przedstawienie projektu budowlanego lub techniczno-budowlanego celem jego weryfikacji, pod kątem zgodności z zaakceptowanymi przez Komisję założeniami i spełnieniem wymogów PZLA lub IAAF dot. deklarowanej kategorii stadionu.

4. Akceptacja lub przygotowanie opinii i wskazówek w sprawie jego uzupełnienia lub wprowadzenia poprawek proponowanych rozwiązań przez Komisję Obiektów i Urządzeń. Po akceptacji Związek przesyła inwestorowi fakturę za uzgodnienie projektu wraz z należnością za zaopiniowanie założeń (o ile ta należność nie była uiszczona przy uzgadnianiu koncepcji). Po wpłynięciu należności Związek przesyła inwestorowi zaakceptowany projekt

5. Po wykonaniu obiektu i wykonaniu oznakowania bieżni i rozbiegów wymagane jest przygotowanie – przez uprawnionego geodetę, posiadającego uprawnienia w zakresie 4. geodezyjna obsługa inwestycji – „Raportu pomiarowego”, potwierdzającego parametry wybudowanych urządzeń i ich zgodności z przepisami IAAF.

6. Po wykonaniu obiektu, w przypadku występowania o przyznanie kategorii przyznawanych przez PZLA (III – V) oraz występowanie o wystawienie Świadectwa dla stadionów niepełnowymiarowych (o obwodzie bieżni 300,00 m lub 333,33 m), wymagane jest sprawdzenie, przez jedno z laboratoriów akredytowanych przez IAAF albo przez rekomendowane przez PZLA: Instytut Sportu lub Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie, właściwości fizyko- chemicznych zainstalowanej nawierzchni, w stosunku do parametrów określonych w karcie technicznej produktu. Badania muszą być wykonane zgodnie z metodyką ustaloną przez IAAF.

7. Po wykonaniu obiektu, w przypadku gdy inwestor zamierza wystąpić do Komitetu Technicznego IAAF o przyznanie certyfikatu I lub II klasy, wymagane jest przedstawienie do zaopiniowania przez Polski Związek Lekkiej Atletyki powykonawczej dokumentacji geodezyjnej. W przypadku ubiegania się o certyfikat 1 Klasy dla obiektu należy dodatkowo dostarczyć do PZLA kopię raportu z badań parametrów technicznych zainstalowanej nawierzchni, wykonanych przez jedno z laboratoriów akredytowanych przez IAAF.

8. Analiza przedłożonej dokumentacji geodezyjnej (Raportu pomiarowego) oraz sprawdzenie przez Komisję Obiektów i Urządzeń prawidłowości parametrów urządzeń, pod kątem ich zgodności z przepisami IAAF, w przypadku ubiegania się o kategorie III – V, wraz z analizą raportu z badań parametrów technicznych zainstalowanej nawierzchni.

9. Sprawdzenie w czasie wizji lokalnej prawidłowości wykonania i parametrów wybudowanych urządzeń, wyznaczenia miejsc startu i oznakowania miejsc ustawienia płotków i przeszkód oraz wymalowania rozbiegów skoczni i rzutni.

10. Wydanie przez Komisję opinii w sprawie przyznania świadectwa dla obiektu odpowiedniej kategorii i wystawienie przez PZLA faktury VAT. Po jej opłaceniu, wystawienie Świadectwa PZLA dla obiektu na czas określony, uzależniony od rodzaju zastosowanej nawierzchni.

Dane przygotowane na podstawie dokumentu „procedura opiniowania projektów i wydawanie świadectw”, zamieszczonych na stronie pzla.pl.