Źródła pozyskania dofinansowania

SPORTOWA POLSKA - edycja 2020

Ministerstwo Sportu ogłosiło nabór wniosków na dofinansowania inwestycji związanych z infrastrukturą sportową.

Nabór wniosków przewidziany został na okres od 16 marca do 3 kwietnia 2020 r.

Szczegóły: https://www.gov.pl/web/sport/program-sportowa-polska---edycja-2020?fbclid=IwAR0ubpZZbPawG9vSFieR1TxbWrHxNstU8c2y4z1KL-iZdhXkVccs7zE1ggw

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

 

Pozyskiwanie dofinansowania obiektów sportowych obejmujące budowę lub modernizację stadionów, boisk sportowych czy też bieżni lekkoatletycznych możliwe jest dzięki funduszom unijnym oraz środkom krajowym pochodzącym z Ministerstwa Sportu i Turystyki, Urzędów Marszałkowskich Województw oraz Urzędów Miast i Gmin, a także dzięki partnerstwu publiczno-prywatnemu lub poprzez dokapitalizowanie spółki jednostki samorządu terytorialnego. Dofinansowanie realizacji zadań inwestycyjnych w 2019 roku uzyskać można w ramach ogłoszonych przez Ministra programów:

1.  Program rozwoju inwestycji o szczególnym znaczeniu dla sportu;
2.  Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej;
3.  Program rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym (OSA).

Infrastruktura sportowa może być również wspierana dzięki funduszom europejskim. Niestety te na lata 2014-2020 nie przewidują oddzielnych programów dofinansowujących budowę obiektów sportowych. Jednak, w niektórych działaniach czasami dopuszczalne są inwestycje dotyczące sportu, jako element szerszego projektu. W sprawach dofinansowań zalecamy kontakt z Punktami Informacyjnymi Funduszy Europejskich w swoim regionie. Pełna lista Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich znajduje się na stronie:http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/punkty/#/ .

Alternatywą do powyższych jest partnerstwo publiczno-prywatne (w skrócie: „PPP”), polega ono na współpracy między podmiotami publicznymi, a sektorem prywatnym. Celem kooperacji jest wykonanie inwestycji infrastrukturalnych służących realizacji usług publicznych, bądź przedsięwzięć innego rodzaju, które mają za zadanie zapewnienie takich usług. Specyfika współpracy polega na łączeniu środków publicznych i prywatnych, dzieleniu ryzyka oraz wspólnego korzystania ze specjalistycznej wiedzy sektora prywatnego. Szczegółowe informacje są zawarte na stronie internetowej Platformy PPP powołanej przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego: www.ppp.gov.pl

Kolejnym z instrumentów finansowania inwestycji samorządowych jest dokapitalizowanie spółki Jednostki Samorządu Terytorialnego (JST). Takie rozwiązanie jest przeznaczone dla jednostek samorządu terytorialnego zdecydowanych na realizację dużych przedsięwzięć infrastrukturalnych (inwestycyjnych). Narzędzie to jest bardzo elastyczne oraz zapewnia JST uzyskanie środków do 100% wysokości kosztu projektu.