Źródła pozyskania dofinansowania

Pozyskiwanie dofinansowania obiektów sportowych obejmujące budowę lub modernizację stadionów, boisk sportowych czy też bieżni lekkoatletycznych możliwe jest dzięki funduszom unijnym oraz środkom krajowym pochodzącym z Ministerstwa Sportu i Turystyki, Urzędów Marszałkowskich Województw oraz Urzędów Miast i Gmin, a także dzięki partnerstwu publiczno-prywatnemu lub poprzez dokapitalizowanie spółki jednostki samorządu terytorialnego. 

W 2023 roku planuje się uruchomienie naborów w ramach sześciu programów ministerialnych: Sportowa Polska, Program inwestycji o szczególnym znaczeniu dla sportu, Tenisowa Polska, Program Modernizacji Kompleksów Sportowych „Orlik” oraz programy budowy hal sportowych o lekkiej konstrukcji i piłkarskiej infrastruktury.

Infrastruktura sportowa może być również wspierana dzięki funduszom europejskim. W sprawach dofinansowań zalecamy kontakt z Punktami Informacyjnymi Funduszy Europejskich w swoim regionie. Pełna lista Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich znajduje się na stronie:http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/punkty/#/ .

Alternatywą do powyższych jest partnerstwo publiczno-prywatne (w skrócie: „PPP”), polega ono na współpracy między podmiotami publicznymi, a sektorem prywatnym. Celem kooperacji jest wykonanie inwestycji infrastrukturalnych służących realizacji usług publicznych, bądź przedsięwzięć innego rodzaju, które mają za zadanie zapewnienie takich usług. Specyfika współpracy polega na łączeniu środków publicznych i prywatnych, dzieleniu ryzyka oraz wspólnego korzystania ze specjalistycznej wiedzy sektora prywatnego. Szczegółowe informacje są zawarte na stronie internetowej Platformy PPP powołanej przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego: www.ppp.gov.pl

Kolejnym z instrumentów finansowania inwestycji samorządowych jest dokapitalizowanie spółki Jednostki Samorządu Terytorialnego (JST). Takie rozwiązanie jest przeznaczone dla jednostek samorządu terytorialnego zdecydowanych na realizację dużych przedsięwzięć infrastrukturalnych (inwestycyjnych). Narzędzie to jest bardzo elastyczne oraz zapewnia JST uzyskanie środków do 100% wysokości kosztu projektu.