Jak uzyskać dofinansowanie do budowy lub modernizacji obiektu sportowego?

Wiele placówek, rozważa wybudowanie obiektu sportowego, jednak nie mają wystarczającego budżetu na ten cel. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Klientów, nasza firma zgromadziła w jednym miejscu przydatne informację na temat pozyskiwania funduszy na planowane inwestycje sportowe.

  1. Najważniejsza jest chęć działania i sprecyzowanie potrzeb.
  2. Kiedy spełniony jest punkt pierwszy, należy znaleźć odpowiedni program, z jakiego można uzyskać pomoc finansową. W tym celu warto zapoznać się z propozycją dofinansowań przedstawioną przez Unię Europejską, Ministerstwo Sportu i Turystyki, Urzędy Marszałkowskie Województw oraz Urzędy Miast i Gmin.
  3. Następnie należy zgromadzić zespół odpowiedzialny za projekt i jasno podzielić obowiązki między uczestnikami.
  4. Po znalezieniu odpowiedniego programu i ustaleniu składu zespołu, należy zgromadzić wszelkie niezbędne informacje na temat instytucji zarządzających danym programem i stawianych przez nich wymogów. Datę składania wniosku warto zapisać w kalendarzu i rozesłać do wszystkich osób odpowiedzialnych za program.
  5. Kolejno, należy opracować zarys projektu oraz ponownie przejrzeć zakres i ewentualnie dodać nowe obowiązki. Mimo podziału zadań na poszczególne osoby, w myśl zasady „co dwie głowy, to nie jedna”, kluczowe kwestie warto omawiać wraz z całym zespołem.
  6. Następnym krokiem jest przygotowanie wniosku i dokładne sprawdzenie czy na pewno spełnia on wszystkie wymogi formalne i merytoryczne. Należy pamiętać, aby został on opieczętowany i podpisany przez osoby uprawnione do działania w imieniu wnioskodawcy.
  7. Kiedy wniosek jest już gotowy, należy złożyć go w odpowiednim miejscu i w odpowiednim terminie. Przy przyznawaniu dofinansowań jest przeprowadzana weryfikacja pod względem spełniania kryteriów formalnych (kompletność wniosku, uprawnienia wnioskodawcy, poprawność określenia wydatków itp.), sprawdzana jest również treść projektu i jego zgodność z wskazanymi w programie celami.
  8. Po dopełnieniu wszystkich formalności, należy cierpliwe czekać na przyznanie dofinansowania. Kiedy to nastąpi, kolejnym krokiem jest podpisanie umowy o dofinansowanie.
  9. Po przyznaniu dofinansowania należy zrealizować przedsięwzięcie zgodnie z założeniami podanymi we wniosku i spełnić wszystkie wymagania instytucji przyznającej dofinansowanie stawiane już po realizacji projektu.
  10. Na koniec pozostaje cieszyć się z nowo wybudowanego obiektu.