Celem programu jest poprawa warunków uprawnia sportu wraz z przeciwdziałaniem procesom utraty wartości użytkowej obiektów sportowych znajdujących się w niedostatecznym stanie technicznym, służących przede wszystkim uprawianiu sportów olimpijskich, jak również obiektów umożliwiających szerokie upowszechnienie sportu. Program zakłada wsparcie finansowe modernizacji infrastruktury sportowej służącej klubom sportowym, polegającej na przebudowie lub remoncie istniejących obiektów sportowych.

Szczegóły programu dostępne są na stronie Ministerstwa Sportu i Turystyki: http://www.msport.gov.pl